ระบบยืนยันตัวตน (Authentication)

ทำไมต้องใช้ระบบยืนยันตัวตน (Authentication)

ด้วย พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 ที่ผ่านมา โดยมีเจตนารมณ์เพื่อกำหนดฐานความผิด บทลงโทษ และอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดหน้าที่ของผู้ให้บริการ ซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ อันจะใช้เป็นพยานหลักฐานที่สำคัญในการนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ จึงนับเป็นโครงสร้างพื้นทางกฎหมายที่มีคุณประโยชน์อย่างยิ่ง หากแต่ก็อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมได้เช่นกัน ดังนั้น เพื่อให้กฎหมายมีความยืดหยุ่นและสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในกฎหมายฉบับนี้หลายมาตรา จึงได้กำหนดให้มีการตรากฎหมายลำดับรองหรือกฎหมายลูก เพื่อกำหนดรายละเอียดที่มีความสำคัญไว้หลายเรื่องด้วยกัน รวมทั้งเพื่อให้กฎหมายลูกนั้นสามารถปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา ในหนังสือเล่มนี้จึงได้รวมเอาทั้งกฎหมายแม่ และร่างกฎหมายลูก ที่กำลังจะประกาศใช้บังคับเร็ว ๆ นี้ไว้ดัวยกัน เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมของทุกภาพส่วนในสังคมที่เกี่ยวข้องต่อไป

เนื่องจากทางโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กำลังดำเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพในการรองรับนักเรียน คณะครู และบุคลากร ตลอดจนรองรับต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550

ด้วยเหตุนี้โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ จึงมีหน้าที่ที่จะต้องจัดเก็บข้อมูลการจราจรของคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 90 วัน ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำระเบียนผู้ใช้ และติดตั้งระบบ Authentication Server ภายในโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ เพื่อบันทึกข้อมูล การใช้งานระบบเครือข่ายทั้งหมด มีผลทำให้สมาชิกผู้ใช้งานระบบเครือข่ายทุกท่านจะต้องทำการตรวจสอบสิทธิ์ ว่าผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่ายของโรงเรียนนั้น เป็นคณะครู บุคลากร นักเรียนของโรงเรียน หรือมาจากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาต ให้ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือไม่

โดยผู้ใช้งานต้องมี “ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (User ID)” และ “รหัสผ่าน (Password)” จึงจะสามารถใช้งานเครือข่ายของโรงเรียนได้ และห้ามผู้ใช้งานนำ “ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน” และ “รหัสผ่าน” เผยแพร่ให้ผู้อื่นทราบ

ระบบยืนยันตัวตน คืออะไร? มีการทำงานอย่างไร?

Authentication เป็นวิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบผู้ที่มาใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยระบบจะทำการตรวจสอบจาก username และ password ว่าถูกต้องหรือไม่ จุดประสงค์หลักของ Authentication คือพิสูจน์ตัวบุคคล ว่าคน ๆ นั้นที่เข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คือใคร พร้อมทั้งทำการตรวจสอบสิทธิ์ว่าผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของท่านนั้นมีสิทธิ์ใช้ได้นานเท่าใดและสามารถ upload หรือ download ได้ด้วยความเร็วเท่าใด ซึ่งระบบจะทำการตัดผู้ใช้ออกไปจากการให้บริการทันทีที่หมดเวลา อีกทั้งยังสามารถกำหนดเวลาและความเร็วได้ตามความเหมาะสมด้วย ต่อจากนั้นจะทำการบันทึกข้อมูลการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ซึ่งจุดประสงค์หลักของขบวนการนี้เพื่อทำรายงานการใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะทำการยืนยันบันทึกข้อมูลในการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไว้อย่างละเอียดโดยสามารถทำรายงานสรุปและสถิติต่างๆ ได้ตามความต้องการ

บัญชีผู้ใช้งาน (User Account)

คือ ชุดรหัสเฉพาะตัวบุคคลที่ได้จากการลงทะเบียนเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนในการเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัยซึ่งฯ บัญชีผู้ใช้งาน 1 บัญชีจะสามารถใช้งานได้ แบ่งเป็น
* คณะผู้บริหาร และ คณะครู จะได้งานได้ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง และไม่จำกัดเวลาในการใช้งานแต่ละครั้ง
* นักเรียน ใช้งานได้ 1 เครื่องในเวลาเดียวกันเท่านั้น โดยในแต่ละครั้งใช้งานได้ 3 ชั่วโมง

มีการจำกัดบริการใดบ้าง ?

ในการเข้าใช้งานบริการส่วนใหญ่จะสามารถใช้งานได้ตามปกติยกเว้นบางบริการ ได้แก่
1. การแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ peer 2 peer หรือ Bit torrent ต่าง ๆ เพราะสิ้นเปลืองช่องทางการจราจรทางเครือข่ายมาก
2. การดาวน์โหลดข้อมูลแบบต่อเนื่องโดยใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดต่าง ๆ เช่น IDM , IDA , Flashget จะอนุญาตให้ทำการดาวน์โหลดได้ทีละ 1 session ต่อ 1 ไฟล์เท่านั้น ต่อการดาวน์โหลด 1 ไฟล์ โดยเป็นการสิ้นเปลืองช่องทางการจราจรทางเครือข่ายอย่างชัดเจน ซึ่งส่งผลโดยตรงกับผู้ใช้งานโดยรวม
3. ระงับการดาวน์โหลดไฟล์ที่เข้าข่ายอันตรายและเป็นที่แฝงของไวรัสและโปรแกรมไม่ประสงค์ดีต่าง ๆ เช่นไฟล์ประเภท .com , .exe , .scr , .vbs รวมถึง โปรแกรมตระกูล Buidu ทุกโปรแกรม
4. ระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม

ที่มา http://www.ict-eau.com/2015/01/03/168/

เทคโนโลยีการศึกษากับครูไทยในศตวรรษที่ 21

บทความ เทคโนโลยีการศึกษากับครูไทยในศตวรรษที่ 21
ตีพิมพ์ใน วารสารปัญญาภิวัฒน์

ExamOnetAnetGatPat

ข้อสอบ O-NET
– ข้อสอบ O-NET ปี 2548 >>Download<<
– ข้อสอบ O-NET ปี 2549 >>Download<<
– ข้อสอบ O-NET ปี 2550 >>Download<<
– ข้อสอบ O-NET ปี 2551 >>Download<<
– ข้อสอบ O-NET ปี 2552 >>Download<<
– ข้อสอบ O-NET ปี 2553 >>Download<<
– ข้อสอบ O-NET ปี 2554 (อยู่ในกระบวนการคลังข้อสอบ ตามกฏ สทศ.จะเผยแพร่ได้ปี 2557)
– ข้อสอบ O-NET ปี 2555 (อยู่ในกระบวนการคลังข้อสอบ ตามกฏ สทศ.จะเผยแพร่ได้ปี 2558)

ข้อสอบ GAT PAT
– ข้อสอบ GAT PAT กรกฏาคม 2552 >>Download<<
– ข้อสอบ GAT PAT ตุลาคม 2552 >>Download<<
– ข้อสอบ GAT PAT มีนาคม 2553 >>Download<<
– ข้อสอบ GAT PAT กรกฎาคม 2553 >>Download<<
– ข้อสอบ GAT PAT ตุลาคม 2553 >>Download<<
– ข้อสอบ GAT PAT มีนาคม 2554 >>Download<<
– ข้อสอบ GAT PAT ธันวาคม 2554 (อยู่ในกระบวนการคลังข้อสอบ ตามกฏ สทศ.จะเผยแพร่ได้ปี 57)
– ข้อสอบ GAT PAT มีนาคม 2555 (อยู่ในกระบวนการคลังข้อสอบ ตามกฏ สทศ.จะเผยแพร่ได้ปี 58)
– ข้อสอบ GAT PAT ตุลาคม 2555 (อยู่ในกระบวนการคลังข้อสอบ ตามกฏ สทศ.จะเผยแพร่ได้ปี 58)
– ข้อสอบ GAT PAT มีนาคม 2556 (อยู่ในกระบวนการคลังข้อสอบ ตามกฏ สทศ.จะเผยแพร่ได้ปี 59)
เฉลยข้อสอบ
– เฉลยข้อสอบ GAT PAT ตุลาคม 2553 By สทศ. >>Download<<

ที่มา เว็บเด็กดี

SillapaNorth63

ผลการแข่งขัน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63
ประจำปีการศึกษา 2556
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา

ณ เพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 1]

ผลการแข่งขันตามรายการกิจกรรม

Tablet PC สื่อการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21

Tablet PC สื่อการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21

ภาสกร เรืองรอง, รุจโรจน์ แก้วอุไร, ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ *
วณิชชา  แม่นยำ, วิลาวัลย์ สมยาโรน, ศรัณยู หมื่นเดช, ชไมพร ศรีสุราช **

 บทคัดย่อ

ลักษณะการเรียนในศตวรรษที่ 21 มีแนวโน้มเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีแบบพกพามากขึ้น โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งการเรียนแบบออนไลน์โดยเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและแบบออฟไลน์จากบทเรียนสำเร็จรูปที่บรรจุไว้ในแท็บเล็ตพีซี ซึ่งเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขนาดพกพาที่ใช้งานโดยการสัมผัสหน้าจอ ในปีการศึกษา 2555 รัฐบาลได้จัดทำโครงการ One Tablet Per Child ขึ้น โดยให้ผู้เรียนนำแท็บเล็ตพีซีไปใช้สำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบของสื่อการเรียนรู้ หรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเคลื่อนที่ (mCAI) เป็นหลัก ด้วยเหตุผลความพร้อมของโครงข่ายพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงยังไม่สามารถใช้แท็บเล็ตพีซีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และสืบค้นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (mWBI) ได้ ดังนั้นการเตรียมความพร้อมด้านนโยบาย หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้เรียน ผู้สอน รวมถึงผู้ปกครองและชุมชนจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น จากผลการวิจัย พบว่า แท็บเล็ตพีซีสามารถช่วยพัฒนาความรู้ของผู้เรียนได้ดีในระดับหนึ่ง แต่ทุกฝ่ายต้องตระหนักถึงผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นตามมาด้วย ทุกปัญหาและอุปสรรคจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขในทุก ๆ มิติ เพื่อให้การจัดการศึกษาร่วมกับแท็บเล็ตพีซีอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักสูตรของสถานศึกษาต่อไป

คำสำคัญ : แท็บเล็ต, การศึกษาไทย, การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Abstract

Nature of learning in the 21st century is likely to be self-learning through technological devices more portable . , Students can learn anytime and anywhere learning , both online and offline connection of lesson contained in the tablet PC. The device is a portable computer that is activated by touching the screen in the year 2555 , the government has made ​​the One Tablet Per Child by students to bring tablet PC to use for teaching and learning in the form of media . learning. Mobile or computer -assisted instruction (mCAI) the main reason is the availability of information technology infrastructure . It also can not use the tablet PC as a tool for learning and retrieval via the Internet (mWBI) , so to prepare the policy . Agency responsible learners and teachers , parents and community, it is important and necessary. The study found that tablet PC can help you develop the knowledge of students in one class . But all parties must be aware of the negative consequences that may occur as well. All barriers need to be fixed in every dimension in order to deal with the Tablet PC more effectively. Effectiveness . And objectives based on the school curriculum .
Key words : Tablet PC, Thai Education, 21st Century Learning

* อาจารย์ภาควิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
** นิสิตปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

อ่านต่อ