ระบบยืนยันตัวตน (Authentication)

ทำไมต้องใช้ระบบยืนยันตัวตน (Authentication)

ด้วย พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 ที่ผ่านมา โดยมีเจตนารมณ์เพื่อกำหนดฐานความผิด บทลงโทษ และอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดหน้าที่ของผู้ให้บริการ ซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ อันจะใช้เป็นพยานหลักฐานที่สำคัญในการนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ จึงนับเป็นโครงสร้างพื้นทางกฎหมายที่มีคุณประโยชน์อย่างยิ่ง หากแต่ก็อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมได้เช่นกัน ดังนั้น เพื่อให้กฎหมายมีความยืดหยุ่นและสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในกฎหมายฉบับนี้หลายมาตรา จึงได้กำหนดให้มีการตรากฎหมายลำดับรองหรือกฎหมายลูก เพื่อกำหนดรายละเอียดที่มีความสำคัญไว้หลายเรื่องด้วยกัน รวมทั้งเพื่อให้กฎหมายลูกนั้นสามารถปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา ในหนังสือเล่มนี้จึงได้รวมเอาทั้งกฎหมายแม่ และร่างกฎหมายลูก ที่กำลังจะประกาศใช้บังคับเร็ว ๆ นี้ไว้ดัวยกัน เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมของทุกภาพส่วนในสังคมที่เกี่ยวข้องต่อไป

เนื่องจากทางโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กำลังดำเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพในการรองรับนักเรียน คณะครู และบุคลากร ตลอดจนรองรับต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550

ด้วยเหตุนี้โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ จึงมีหน้าที่ที่จะต้องจัดเก็บข้อมูลการจราจรของคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 90 วัน ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำระเบียนผู้ใช้ และติดตั้งระบบ Authentication Server ภายในโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ เพื่อบันทึกข้อมูล การใช้งานระบบเครือข่ายทั้งหมด มีผลทำให้สมาชิกผู้ใช้งานระบบเครือข่ายทุกท่านจะต้องทำการตรวจสอบสิทธิ์ ว่าผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่ายของโรงเรียนนั้น เป็นคณะครู บุคลากร นักเรียนของโรงเรียน หรือมาจากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาต ให้ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือไม่

โดยผู้ใช้งานต้องมี “ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (User ID)” และ “รหัสผ่าน (Password)” จึงจะสามารถใช้งานเครือข่ายของโรงเรียนได้ และห้ามผู้ใช้งานนำ “ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน” และ “รหัสผ่าน” เผยแพร่ให้ผู้อื่นทราบ

ระบบยืนยันตัวตน คืออะไร? มีการทำงานอย่างไร?

Authentication เป็นวิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบผู้ที่มาใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยระบบจะทำการตรวจสอบจาก username และ password ว่าถูกต้องหรือไม่ จุดประสงค์หลักของ Authentication คือพิสูจน์ตัวบุคคล ว่าคน ๆ นั้นที่เข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คือใคร พร้อมทั้งทำการตรวจสอบสิทธิ์ว่าผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของท่านนั้นมีสิทธิ์ใช้ได้นานเท่าใดและสามารถ upload หรือ download ได้ด้วยความเร็วเท่าใด ซึ่งระบบจะทำการตัดผู้ใช้ออกไปจากการให้บริการทันทีที่หมดเวลา อีกทั้งยังสามารถกำหนดเวลาและความเร็วได้ตามความเหมาะสมด้วย ต่อจากนั้นจะทำการบันทึกข้อมูลการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ซึ่งจุดประสงค์หลักของขบวนการนี้เพื่อทำรายงานการใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะทำการยืนยันบันทึกข้อมูลในการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไว้อย่างละเอียดโดยสามารถทำรายงานสรุปและสถิติต่างๆ ได้ตามความต้องการ

บัญชีผู้ใช้งาน (User Account)

คือ ชุดรหัสเฉพาะตัวบุคคลที่ได้จากการลงทะเบียนเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนในการเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัยซึ่งฯ บัญชีผู้ใช้งาน 1 บัญชีจะสามารถใช้งานได้ แบ่งเป็น
* คณะผู้บริหาร และ คณะครู จะได้งานได้ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง และไม่จำกัดเวลาในการใช้งานแต่ละครั้ง
* นักเรียน ใช้งานได้ 1 เครื่องในเวลาเดียวกันเท่านั้น โดยในแต่ละครั้งใช้งานได้ 3 ชั่วโมง

มีการจำกัดบริการใดบ้าง ?

ในการเข้าใช้งานบริการส่วนใหญ่จะสามารถใช้งานได้ตามปกติยกเว้นบางบริการ ได้แก่
1. การแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ peer 2 peer หรือ Bit torrent ต่าง ๆ เพราะสิ้นเปลืองช่องทางการจราจรทางเครือข่ายมาก
2. การดาวน์โหลดข้อมูลแบบต่อเนื่องโดยใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดต่าง ๆ เช่น IDM , IDA , Flashget จะอนุญาตให้ทำการดาวน์โหลดได้ทีละ 1 session ต่อ 1 ไฟล์เท่านั้น ต่อการดาวน์โหลด 1 ไฟล์ โดยเป็นการสิ้นเปลืองช่องทางการจราจรทางเครือข่ายอย่างชัดเจน ซึ่งส่งผลโดยตรงกับผู้ใช้งานโดยรวม
3. ระงับการดาวน์โหลดไฟล์ที่เข้าข่ายอันตรายและเป็นที่แฝงของไวรัสและโปรแกรมไม่ประสงค์ดีต่าง ๆ เช่นไฟล์ประเภท .com , .exe , .scr , .vbs รวมถึง โปรแกรมตระกูล Buidu ทุกโปรแกรม
4. ระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม

ที่มา http://www.ict-eau.com/2015/01/03/168/

ExamOnetAnetGatPat

ข้อสอบ O-NET
– ข้อสอบ O-NET ปี 2548 >>Download<<
– ข้อสอบ O-NET ปี 2549 >>Download<<
– ข้อสอบ O-NET ปี 2550 >>Download<<
– ข้อสอบ O-NET ปี 2551 >>Download<<
– ข้อสอบ O-NET ปี 2552 >>Download<<
– ข้อสอบ O-NET ปี 2553 >>Download<<
– ข้อสอบ O-NET ปี 2554 (อยู่ในกระบวนการคลังข้อสอบ ตามกฏ สทศ.จะเผยแพร่ได้ปี 2557)
– ข้อสอบ O-NET ปี 2555 (อยู่ในกระบวนการคลังข้อสอบ ตามกฏ สทศ.จะเผยแพร่ได้ปี 2558)

ข้อสอบ GAT PAT
– ข้อสอบ GAT PAT กรกฏาคม 2552 >>Download<<
– ข้อสอบ GAT PAT ตุลาคม 2552 >>Download<<
– ข้อสอบ GAT PAT มีนาคม 2553 >>Download<<
– ข้อสอบ GAT PAT กรกฎาคม 2553 >>Download<<
– ข้อสอบ GAT PAT ตุลาคม 2553 >>Download<<
– ข้อสอบ GAT PAT มีนาคม 2554 >>Download<<
– ข้อสอบ GAT PAT ธันวาคม 2554 (อยู่ในกระบวนการคลังข้อสอบ ตามกฏ สทศ.จะเผยแพร่ได้ปี 57)
– ข้อสอบ GAT PAT มีนาคม 2555 (อยู่ในกระบวนการคลังข้อสอบ ตามกฏ สทศ.จะเผยแพร่ได้ปี 58)
– ข้อสอบ GAT PAT ตุลาคม 2555 (อยู่ในกระบวนการคลังข้อสอบ ตามกฏ สทศ.จะเผยแพร่ได้ปี 58)
– ข้อสอบ GAT PAT มีนาคม 2556 (อยู่ในกระบวนการคลังข้อสอบ ตามกฏ สทศ.จะเผยแพร่ได้ปี 59)
เฉลยข้อสอบ
– เฉลยข้อสอบ GAT PAT ตุลาคม 2553 By สทศ. >>Download<<

ที่มา เว็บเด็กดี

SillapaNorth63

ผลการแข่งขัน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63
ประจำปีการศึกษา 2556
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา

ณ เพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 1]

ผลการแข่งขันตามรายการกิจกรรม

มุมมอง การเรียนกวดวิชา

ทำไมถึงต้องเรียนกวดวิชา

เหตุผล ที่นักเรียนไทย ถึงเรียนกวดวิชา
เพราะนักเรียน “ชอบเรียนลัด แต่ไม่ชอบเรียนรู้”

ไม่รู้ว่า เพราะระบบการศึกษาไทยที่ล้มเหลว
หรือ ระบบการสอบเข้าที่ไม่เที่ยงตรง
หรือ ตัวผู้เรียนเองมีค่านิยมที่เปลี่ยนไป

เราจะเริ่มแก้ไขที่ตรงไหนดี?

หน่วยที่ 1 กล้องถ่ายภาพ – แบบฝึกที่ 2

สวัสดีค่ะ

ส่วนนี้ จะเป็นการอธิบายถึงประวัติความเป็นมาของกล้องถ่ายภาพ
และส่วนประกอบของกล้องถ่ายภาพ

นักเรียนสามารถดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอได้จาก
>> ส่วนประกอบของการถ่ายภาพ <<

เมื่อเรียนเนื้อหาส่วนนี้จบ
ให้นักเรียนจับคู่

พร้อมตอบคำถามต่อไปนี้
ข้อที่ 1 ให้นักเรียนอธิบายหลักการทำงานของกล้องถ่ายภาพมาพอสังเขป

เขียนตอบใน Comment ส่วนนี้
โดยตัวอย่างการเขียนตอบ

1. ชื่อ ………….. สกุล ……………….. ชั้น ม.4/8 เลขที่ ……..
2. ชื่อ ………….. สกุล ……………….. ชั้น ม.4/8 เลขที่ ……..
หลักการทำงานของกล้องถ่ายภาพมีดังนี้ ……………………

ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีค่ะ

ครูบี

รายวิชา ถ่ายภาพ ม.4/8

สวัสดีค่ะ

ให้นักเรียนดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ถ่ายภาพ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
มีเนื้อหาที่จะต้องเรียน อยู่ประมาณ 10 บท นะคะ (หลักสูตรจากมหาวิทยาลัยพะเยา)

ซึ่งตอนนี้ นักเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ ดังนี้ ค่ะ

บทที่ 1 >> Unit01
บทที่ 2 >> Unit02
บทที่ 3 >> Unit03

ไฟล์นำเสนอประกอบการสอน

ไฟล์นำเสนอ บทที่ 1 >> PowerPoint Unit 1
ไฟล์นำเสนอ บทที่ 2 >> PowerPoint Unit 2

และนักเรียน สามารถติดตามความคืบหน้า และความเคลื่อนไหวของคะแนนนักเรียน
ได้จาก >> คะแนนนักเรียน ม.4/8 วิชาถ่ายภาพ

เพื่อสำรวจและติดตามผล ว่านักเรียนได้ทำงานและส่งงานครบหรือไม่ อย่างไร
เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของนักเรียนเอง นะคะ

ปล. แล้วจะหาว่าไม่เตือน

ด้วยความหวังดี นะคะ

ครูบี
วณิชชา  แม่นยำ

หน่วยที่ 1 หลักการถ่ายภาพ – แบบฝึกที่ 1

แบบฝึกการคิด ลำดับที่ 1

ให้นักเรียน เขียนอธิบายว่า
“อะไรที่เกี่ยวข้องการถ่ายภาพ ที่สำคัญที่สุด”
ให้อธิบายมาพอสังเขป

วิธีการเขียนตอบ
1. พิมพ์ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่
2. สิ่งที่สำคัญที่สุดในการถ่ายภาพ คือ …
    เพราะ …

21 พ.ค. 56
ครูบี