ระบบยืนยันตัวตน (Authentication)

ทำไมต้องใช้ระบบยืนยันตัวตน (Authentication)

ด้วย พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 ที่ผ่านมา โดยมีเจตนารมณ์เพื่อกำหนดฐานความผิด บทลงโทษ และอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดหน้าที่ของผู้ให้บริการ ซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ อันจะใช้เป็นพยานหลักฐานที่สำคัญในการนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ จึงนับเป็นโครงสร้างพื้นทางกฎหมายที่มีคุณประโยชน์อย่างยิ่ง หากแต่ก็อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมได้เช่นกัน ดังนั้น เพื่อให้กฎหมายมีความยืดหยุ่นและสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในกฎหมายฉบับนี้หลายมาตรา จึงได้กำหนดให้มีการตรากฎหมายลำดับรองหรือกฎหมายลูก เพื่อกำหนดรายละเอียดที่มีความสำคัญไว้หลายเรื่องด้วยกัน รวมทั้งเพื่อให้กฎหมายลูกนั้นสามารถปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา ในหนังสือเล่มนี้จึงได้รวมเอาทั้งกฎหมายแม่ และร่างกฎหมายลูก ที่กำลังจะประกาศใช้บังคับเร็ว ๆ นี้ไว้ดัวยกัน เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมของทุกภาพส่วนในสังคมที่เกี่ยวข้องต่อไป

เนื่องจากทางโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กำลังดำเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพในการรองรับนักเรียน คณะครู และบุคลากร ตลอดจนรองรับต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550

ด้วยเหตุนี้โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ จึงมีหน้าที่ที่จะต้องจัดเก็บข้อมูลการจราจรของคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 90 วัน ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำระเบียนผู้ใช้ และติดตั้งระบบ Authentication Server ภายในโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ เพื่อบันทึกข้อมูล การใช้งานระบบเครือข่ายทั้งหมด มีผลทำให้สมาชิกผู้ใช้งานระบบเครือข่ายทุกท่านจะต้องทำการตรวจสอบสิทธิ์ ว่าผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่ายของโรงเรียนนั้น เป็นคณะครู บุคลากร นักเรียนของโรงเรียน หรือมาจากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาต ให้ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือไม่

โดยผู้ใช้งานต้องมี “ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (User ID)” และ “รหัสผ่าน (Password)” จึงจะสามารถใช้งานเครือข่ายของโรงเรียนได้ และห้ามผู้ใช้งานนำ “ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน” และ “รหัสผ่าน” เผยแพร่ให้ผู้อื่นทราบ

ระบบยืนยันตัวตน คืออะไร? มีการทำงานอย่างไร?

Authentication เป็นวิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบผู้ที่มาใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยระบบจะทำการตรวจสอบจาก username และ password ว่าถูกต้องหรือไม่ จุดประสงค์หลักของ Authentication คือพิสูจน์ตัวบุคคล ว่าคน ๆ นั้นที่เข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คือใคร พร้อมทั้งทำการตรวจสอบสิทธิ์ว่าผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของท่านนั้นมีสิทธิ์ใช้ได้นานเท่าใดและสามารถ upload หรือ download ได้ด้วยความเร็วเท่าใด ซึ่งระบบจะทำการตัดผู้ใช้ออกไปจากการให้บริการทันทีที่หมดเวลา อีกทั้งยังสามารถกำหนดเวลาและความเร็วได้ตามความเหมาะสมด้วย ต่อจากนั้นจะทำการบันทึกข้อมูลการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ซึ่งจุดประสงค์หลักของขบวนการนี้เพื่อทำรายงานการใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะทำการยืนยันบันทึกข้อมูลในการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไว้อย่างละเอียดโดยสามารถทำรายงานสรุปและสถิติต่างๆ ได้ตามความต้องการ

บัญชีผู้ใช้งาน (User Account)

คือ ชุดรหัสเฉพาะตัวบุคคลที่ได้จากการลงทะเบียนเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนในการเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัยซึ่งฯ บัญชีผู้ใช้งาน 1 บัญชีจะสามารถใช้งานได้ แบ่งเป็น
* คณะผู้บริหาร และ คณะครู จะได้งานได้ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง และไม่จำกัดเวลาในการใช้งานแต่ละครั้ง
* นักเรียน ใช้งานได้ 1 เครื่องในเวลาเดียวกันเท่านั้น โดยในแต่ละครั้งใช้งานได้ 3 ชั่วโมง

มีการจำกัดบริการใดบ้าง ?

ในการเข้าใช้งานบริการส่วนใหญ่จะสามารถใช้งานได้ตามปกติยกเว้นบางบริการ ได้แก่
1. การแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ peer 2 peer หรือ Bit torrent ต่าง ๆ เพราะสิ้นเปลืองช่องทางการจราจรทางเครือข่ายมาก
2. การดาวน์โหลดข้อมูลแบบต่อเนื่องโดยใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดต่าง ๆ เช่น IDM , IDA , Flashget จะอนุญาตให้ทำการดาวน์โหลดได้ทีละ 1 session ต่อ 1 ไฟล์เท่านั้น ต่อการดาวน์โหลด 1 ไฟล์ โดยเป็นการสิ้นเปลืองช่องทางการจราจรทางเครือข่ายอย่างชัดเจน ซึ่งส่งผลโดยตรงกับผู้ใช้งานโดยรวม
3. ระงับการดาวน์โหลดไฟล์ที่เข้าข่ายอันตรายและเป็นที่แฝงของไวรัสและโปรแกรมไม่ประสงค์ดีต่าง ๆ เช่นไฟล์ประเภท .com , .exe , .scr , .vbs รวมถึง โปรแกรมตระกูล Buidu ทุกโปรแกรม
4. ระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม

ที่มา http://www.ict-eau.com/2015/01/03/168/

ExamOnetAnetGatPat

ข้อสอบ O-NET
– ข้อสอบ O-NET ปี 2548 >>Download<<
– ข้อสอบ O-NET ปี 2549 >>Download<<
– ข้อสอบ O-NET ปี 2550 >>Download<<
– ข้อสอบ O-NET ปี 2551 >>Download<<
– ข้อสอบ O-NET ปี 2552 >>Download<<
– ข้อสอบ O-NET ปี 2553 >>Download<<
– ข้อสอบ O-NET ปี 2554 (อยู่ในกระบวนการคลังข้อสอบ ตามกฏ สทศ.จะเผยแพร่ได้ปี 2557)
– ข้อสอบ O-NET ปี 2555 (อยู่ในกระบวนการคลังข้อสอบ ตามกฏ สทศ.จะเผยแพร่ได้ปี 2558)

ข้อสอบ GAT PAT
– ข้อสอบ GAT PAT กรกฏาคม 2552 >>Download<<
– ข้อสอบ GAT PAT ตุลาคม 2552 >>Download<<
– ข้อสอบ GAT PAT มีนาคม 2553 >>Download<<
– ข้อสอบ GAT PAT กรกฎาคม 2553 >>Download<<
– ข้อสอบ GAT PAT ตุลาคม 2553 >>Download<<
– ข้อสอบ GAT PAT มีนาคม 2554 >>Download<<
– ข้อสอบ GAT PAT ธันวาคม 2554 (อยู่ในกระบวนการคลังข้อสอบ ตามกฏ สทศ.จะเผยแพร่ได้ปี 57)
– ข้อสอบ GAT PAT มีนาคม 2555 (อยู่ในกระบวนการคลังข้อสอบ ตามกฏ สทศ.จะเผยแพร่ได้ปี 58)
– ข้อสอบ GAT PAT ตุลาคม 2555 (อยู่ในกระบวนการคลังข้อสอบ ตามกฏ สทศ.จะเผยแพร่ได้ปี 58)
– ข้อสอบ GAT PAT มีนาคม 2556 (อยู่ในกระบวนการคลังข้อสอบ ตามกฏ สทศ.จะเผยแพร่ได้ปี 59)
เฉลยข้อสอบ
– เฉลยข้อสอบ GAT PAT ตุลาคม 2553 By สทศ. >>Download<<

ที่มา เว็บเด็กดี

SillapaNorth63

ผลการแข่งขัน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63
ประจำปีการศึกษา 2556
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา

ณ เพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 1]

ผลการแข่งขันตามรายการกิจกรรม

มุมมอง การเรียนกวดวิชา

ทำไมถึงต้องเรียนกวดวิชา

เหตุผล ที่นักเรียนไทย ถึงเรียนกวดวิชา
เพราะนักเรียน “ชอบเรียนลัด แต่ไม่ชอบเรียนรู้”

ไม่รู้ว่า เพราะระบบการศึกษาไทยที่ล้มเหลว
หรือ ระบบการสอบเข้าที่ไม่เที่ยงตรง
หรือ ตัวผู้เรียนเองมีค่านิยมที่เปลี่ยนไป

เราจะเริ่มแก้ไขที่ตรงไหนดี?

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (อังกฤษ: Computer programming) หรือเรียกให้สั้นลงว่า การเขียนโปรแกรม (อังกฤษ: Programming) หรือ การเขียนโค้ด (Coding) เป็นขั้นตอนการเขียน ทดสอบ และดูแลซอร์สโค้ดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งซอร์สโค้ดนั้นจะเขียนด้วยภาษาโปรแกรม ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมต้องการความรู้ในหลายด้านด้วยกัน เกี่ยวกับโปรแกรมที่ต้องการจะเขียน และอัลกอริทึมที่จะใช้ ซึ่งในวิศวกรรมซอฟต์แวร์นั้น การเขียนโปรแกรมถือเป็นเพียงขั้นหนึ่งในวงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟแวร์

การเขียนโปรแกรมจะได้มาซึ่งซอร์สโค้ดของโปรแกรมนั้นๆ โดยปกติแล้วจะอยู่ในรูปแบบของ plain text ซึ่งไม่สามารถนำไปใช้งานได้ จะต้องผ่านการคอมไพล์ตัวซอร์สโค้ดนั้นให้เป็นภาษาเครื่อง (Machine Language) เสียก่อนจึงจะได้เป็นโปรแกรมที่พร้อมใช้งาน

ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมหรือพัฒนาโปรแกรม มีขั้นตอนโดยสังเขปดังนี้

  •     วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ (Problem Analysis and Requirement Analysis)
  •     กำหนดและคุณสมบัติของโปรแกรม (Specification)
  •     การออกแบบ (Design)
  •     การโค้ด (Coding)
  •     การคอมไพล์ (Compilation)
  •     การทดสอบ (Testing)
  •     การจัดทำเอกสาร (Documentation)
  •     การเชื่อมต่อ (Integration)
  •     การบำรุงรักษา (Maintenance)

ภาษาโปรแกรมแต่ละภาษาจะมีลักษณะหรือรูปแบบการเขียนที่แตกต่างกัน การเลือกภาษาโปรแกรมหรือภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาเขียนโปรแกรมนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เช่น นโยบายของบริษัท, ความเหมาะสมของโปรแกรมกับลักษณะงานที่จะถูกนำไปใช้, การเข้ากันได้กับโปรแกรมอื่น ๆ, หรืออาจเป็นความถนัดของแต่ละคน ภาษาโปรแกรมที่มีแนวโน้มในการนำมาเขียนมักเป็นภาษาที่มีคนที่สามารถเขียนได้ทันที หรือหากมีความจำเป็นที่จะต้องเลือกใช้ภาษาอื่น เช่นต้องการเน้นประสิทธิภาพในการทำงานของโปรแกรม ก็อาจจำเป็นต้องหานักเขียนโปรแกรมขึ้นมาจำนวนหนึ่งซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในภาษาโปรแกรมที่ต้องการ และต้องมีคอมไพเลอร์ที่รองรับภาษาเหล่านั้นด้วย

ลิขสิทธิ์ทางปัญญา
การเขียนโปรแกรม หรือการพัฒนาซอฟต์แวร์ ถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้พัฒนาหรือผู้เขียนโปรแกรมหรือบริษัทซอฟต์แวร์ ที่เป็นเจ้าของซอร์สโค้ดของโปรแกรมนั้นๆ

อ้างอิง :
1. Paul Graham (2003). “Hackers and Painters”. เข้าถึงเมื่อ 2006-08-22.
2. http://th.wikipedia.org

คะแนน ฉบับปรับปรุง Version 2

คะแนน และ เกรด วิชา ง30242 การผลิตสื่อวีดีทัศน์ ระดับชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2554 .. ฉบับปรับปรุง Version 2 ..

คำชี้แจง

1. คะแนนนี้ เป็นคะแนนและเกรด อย่างไม่เป็นทางการ ซึ่ง อาจจะเปลี่ยนได้ โดยไม่ต้องแจ้งนักเรียน และไม่สามารถนำไปอ้างอิงในแบบ ปพ.ของจริงได้

2.สงวนสิทธิ์การให้คะแนนเพิ่มหรือลด ตามดุลพินิจของชิ้นงานที่ส่งมา ซึ่งเป็นไปด้วยความยุติธรรม ไม่มีการลำเอียง หรือสิทธิพิเศษ ใดๆ ทั้งสิ้น

3.รับงานเพิ่มเติม เฉพาะ ชิ้นงาน Final เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ภายในวันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2555 ก่อนเวลา 17.00 น.

4. สำหรับ ชิ้นงาน Final ของนักเรียนกลุ่มใด มีปัญหา ให้ส่งใหม่ ภายในวันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2555 ก่อนเวลา 17.00 น.

5. พบปัญหาใดๆ ข้องใจ ติดต่อพบครูเป็นการส่วนตัว หลังสอบเสร็จ นะจ๊ะ

******************
ฉบับปรับปรุง .. วันที่ 11 มีนาคม 2555 เวลา 21.00 น.

คะแนน และ เกรด (ฉบับปรับปรุง) ของ ห้อง 2 ถึง ห้อง 8
คะแนน และ เกรด (ฉบับปรับปรุง) ของ ห้อง 9 ถึง ห้อง 13

******************

ขอให้นักเรียน โชคดี
ครูบี

สรุปคะแนน วิชา ง30242 อย่างไม่เป็นทางการ

ในที่สุด เกรด วิชา ง30242 การผลิตสื่อวีดีทัศน์ ระดับชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2554 .. Version 1 .. ก็สำเร็จแล้วๆๆๆ .. นะจ๊ะ

คำชี้แจง
1. คะแนนนี้ เป็นคะแนนและเกรด อย่างไม่เป็นทางการ ซึ่ง อาจจะเปลี่ยนได้ โดยไม่ต้องแจ้งนักเรียน และไม่สามารถนำไปอ้างอิงในแบบ ปพ.ของจริงได้

2.สงวนสิทธิ์การให้คะแนนเพิ่มหรือลด ตามดุลพินิจของชิ้นงานที่ส่งมา ซึ่งเป็นไปด้วยความยุติธรรม ไม่มีการลำเอียง หรือสิทธิพิเศษ ใดๆ ทั้งสิ้น

3.รับงานเพิ่มเติม เฉพาะ ชิ้นงาน Final เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ภายในวันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2555 ก่อนเวลา 17.00 น.

4. สำหรับ ชิ้นงาน Final ของนักเรียนกลุ่มใด มีปัญหา ให้ส่งใหม่ ภายในวันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2555 ก่อนเวลา 17.00 น.

5. พบปัญหาใดๆ ข้องใจ ติดต่อพบครูเป็นการส่วนตัว หลังสอบเสร็จ นะจ๊ะ

คะแนน และ เกรด ของ ห้อง 2 ถึง ห้อง 8
คะแนน และ เกรด ของ ห้อง 9 ถึง ห้อง 13

ขอให้นักเรียน โชคดี
ครูบี