การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (อังกฤษ: Computer programming) หรือเรียกให้สั้นลงว่า การเขียนโปรแกรม (อังกฤษ: Programming) หรือ การเขียนโค้ด (Coding) เป็นขั้นตอนการเขียน ทดสอบ และดูแลซอร์สโค้ดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งซอร์สโค้ดนั้นจะเขียนด้วยภาษาโปรแกรม ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมต้องการความรู้ในหลายด้านด้วยกัน เกี่ยวกับโปรแกรมที่ต้องการจะเขียน และอัลกอริทึมที่จะใช้ ซึ่งในวิศวกรรมซอฟต์แวร์นั้น การเขียนโปรแกรมถือเป็นเพียงขั้นหนึ่งในวงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟแวร์

การเขียนโปรแกรมจะได้มาซึ่งซอร์สโค้ดของโปรแกรมนั้นๆ โดยปกติแล้วจะอยู่ในรูปแบบของ plain text ซึ่งไม่สามารถนำไปใช้งานได้ จะต้องผ่านการคอมไพล์ตัวซอร์สโค้ดนั้นให้เป็นภาษาเครื่อง (Machine Language) เสียก่อนจึงจะได้เป็นโปรแกรมที่พร้อมใช้งาน

ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมหรือพัฒนาโปรแกรม มีขั้นตอนโดยสังเขปดังนี้

  •     วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ (Problem Analysis and Requirement Analysis)
  •     กำหนดและคุณสมบัติของโปรแกรม (Specification)
  •     การออกแบบ (Design)
  •     การโค้ด (Coding)
  •     การคอมไพล์ (Compilation)
  •     การทดสอบ (Testing)
  •     การจัดทำเอกสาร (Documentation)
  •     การเชื่อมต่อ (Integration)
  •     การบำรุงรักษา (Maintenance)

ภาษาโปรแกรมแต่ละภาษาจะมีลักษณะหรือรูปแบบการเขียนที่แตกต่างกัน การเลือกภาษาโปรแกรมหรือภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาเขียนโปรแกรมนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เช่น นโยบายของบริษัท, ความเหมาะสมของโปรแกรมกับลักษณะงานที่จะถูกนำไปใช้, การเข้ากันได้กับโปรแกรมอื่น ๆ, หรืออาจเป็นความถนัดของแต่ละคน ภาษาโปรแกรมที่มีแนวโน้มในการนำมาเขียนมักเป็นภาษาที่มีคนที่สามารถเขียนได้ทันที หรือหากมีความจำเป็นที่จะต้องเลือกใช้ภาษาอื่น เช่นต้องการเน้นประสิทธิภาพในการทำงานของโปรแกรม ก็อาจจำเป็นต้องหานักเขียนโปรแกรมขึ้นมาจำนวนหนึ่งซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในภาษาโปรแกรมที่ต้องการ และต้องมีคอมไพเลอร์ที่รองรับภาษาเหล่านั้นด้วย

ลิขสิทธิ์ทางปัญญา
การเขียนโปรแกรม หรือการพัฒนาซอฟต์แวร์ ถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้พัฒนาหรือผู้เขียนโปรแกรมหรือบริษัทซอฟต์แวร์ ที่เป็นเจ้าของซอร์สโค้ดของโปรแกรมนั้นๆ

อ้างอิง :
1. Paul Graham (2003). “Hackers and Painters”. เข้าถึงเมื่อ 2006-08-22.
2. http://th.wikipedia.org

คะแนน ฉบับปรับปรุง Version 2

คะแนน และ เกรด วิชา ง30242 การผลิตสื่อวีดีทัศน์ ระดับชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2554 .. ฉบับปรับปรุง Version 2 ..

คำชี้แจง

1. คะแนนนี้ เป็นคะแนนและเกรด อย่างไม่เป็นทางการ ซึ่ง อาจจะเปลี่ยนได้ โดยไม่ต้องแจ้งนักเรียน และไม่สามารถนำไปอ้างอิงในแบบ ปพ.ของจริงได้

2.สงวนสิทธิ์การให้คะแนนเพิ่มหรือลด ตามดุลพินิจของชิ้นงานที่ส่งมา ซึ่งเป็นไปด้วยความยุติธรรม ไม่มีการลำเอียง หรือสิทธิพิเศษ ใดๆ ทั้งสิ้น

3.รับงานเพิ่มเติม เฉพาะ ชิ้นงาน Final เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ภายในวันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2555 ก่อนเวลา 17.00 น.

4. สำหรับ ชิ้นงาน Final ของนักเรียนกลุ่มใด มีปัญหา ให้ส่งใหม่ ภายในวันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2555 ก่อนเวลา 17.00 น.

5. พบปัญหาใดๆ ข้องใจ ติดต่อพบครูเป็นการส่วนตัว หลังสอบเสร็จ นะจ๊ะ

******************
ฉบับปรับปรุง .. วันที่ 11 มีนาคม 2555 เวลา 21.00 น.

คะแนน และ เกรด (ฉบับปรับปรุง) ของ ห้อง 2 ถึง ห้อง 8
คะแนน และ เกรด (ฉบับปรับปรุง) ของ ห้อง 9 ถึง ห้อง 13

******************

ขอให้นักเรียน โชคดี
ครูบี

สรุปคะแนน วิชา ง30242 อย่างไม่เป็นทางการ

ในที่สุด เกรด วิชา ง30242 การผลิตสื่อวีดีทัศน์ ระดับชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2554 .. Version 1 .. ก็สำเร็จแล้วๆๆๆ .. นะจ๊ะ

คำชี้แจง
1. คะแนนนี้ เป็นคะแนนและเกรด อย่างไม่เป็นทางการ ซึ่ง อาจจะเปลี่ยนได้ โดยไม่ต้องแจ้งนักเรียน และไม่สามารถนำไปอ้างอิงในแบบ ปพ.ของจริงได้

2.สงวนสิทธิ์การให้คะแนนเพิ่มหรือลด ตามดุลพินิจของชิ้นงานที่ส่งมา ซึ่งเป็นไปด้วยความยุติธรรม ไม่มีการลำเอียง หรือสิทธิพิเศษ ใดๆ ทั้งสิ้น

3.รับงานเพิ่มเติม เฉพาะ ชิ้นงาน Final เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ภายในวันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2555 ก่อนเวลา 17.00 น.

4. สำหรับ ชิ้นงาน Final ของนักเรียนกลุ่มใด มีปัญหา ให้ส่งใหม่ ภายในวันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2555 ก่อนเวลา 17.00 น.

5. พบปัญหาใดๆ ข้องใจ ติดต่อพบครูเป็นการส่วนตัว หลังสอบเสร็จ นะจ๊ะ

คะแนน และ เกรด ของ ห้อง 2 ถึง ห้อง 8
คะแนน และ เกรด ของ ห้อง 9 ถึง ห้อง 13

ขอให้นักเรียน โชคดี
ครูบี

สรุปคะแนนครึ่งภาคเรียน

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 นี้
รายวิชา ง30242 การผลิตสื่อวีดีทัศน์ ได้สอนวิธีการใช้โปรแกรมต่างๆ ดังนี้
โปรแกรมผลิตสื่อวีดีทัศน์
1. โปรแกรม Windows Movie Maker
2. โปรแกรม Proshow Preoducer
3. โปรแกรม Cool Edit Pro 2.1
4. โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X4
ผ่านมา 16 สัปดาห์ ครูได้ สรุปคะแนน และงานที่ต้องส่ง ดังนี้

หมายเหตุ
ช่องว่าง สีเหลือง คือ นักเรียนขาดส่งงาน
(หากนักเรียนมีหลักฐานยืนยันว่าส่งแล้ว ติดต่อครูในคาบสอน หรือ หลังเลิกเรียน เวลา 16.20 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 134)

ช่อง MV คือ งานผลิต Music Video จับกลุ่ม ไม่เกิน 4 คน คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ช่อง น.1 คือ การสอบข้อเขียน จำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ช่อง ป คือ การสอบภาคปฏิบัติ สอบเดี่ยว แบ่ง เลขคู่  แลขคี่ คนละ 20 นาที ใช้โปรแกรม ProShow Producer ตั้งชื่อว่า 50..Exam1_xx คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ช่อง Sound คือ การอัดเสียง เกร็ดความรู้ ความยาว 2 นาที ตั้งชื่อว่า 50..Rec1_xx คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ช่อง MM คือ งานผลิตวีดีทัศน์ ด้วยโปรแกรม Movie Maker หรือ Proshow Producer คะแนนเต็ม 10 คะแนน

สรุปคะแนน ดังนี้
[ม.5/2] [ม.5/3] [ม.5/4] [ม.5/5] [ม.5/6] [ม.5/7] [ม.5/8] [ม.5/9] [ม.5/10] [ม.5/11] [ม.5/12] [ม.5/13]

งานคงค้าง ที่ยังไม่ได้ลงคะแนน
งาน สร้างไฟล์วีดีทัศน์ พร้อมเสียงบรรยายที่ นักเรียนบันทึกเสียง 2 นาที ตั้งชื่อว่า 50..ExVideo_xx

หากมีปัญหาอย่างไร ติดต่อขอสอบเพิ่มเติม หรือส่งงานเพิ่มเติม ได้ ทุกวันราชการ เวลา 16.20 น.  เป็นต้นไป
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 134

ครูบี