เทคโนโลยีการศึกษากับครูไทยในศตวรรษที่ 21

เทคโนโลยีการศึกษากับครูไทยในศตวรรษที่ 21

โซเชียลมีเดียกับการศึกษาไทย

โซเชียลมีเดียกับการศึกษาไทย

หน่วยที่ 1 กล้องถ่ายภาพ – แบบฝึกที่ 2

สวัสดีค่ะ

ส่วนนี้ จะเป็นการอธิบายถึงประวัติความเป็นมาของกล้องถ่ายภาพ
และส่วนประกอบของกล้องถ่ายภาพ

นักเรียนสามารถดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอได้จาก
>> ส่วนประกอบของการถ่ายภาพ <<

เมื่อเรียนเนื้อหาส่วนนี้จบ
ให้นักเรียนจับคู่

พร้อมตอบคำถามต่อไปนี้
ข้อที่ 1 ให้นักเรียนอธิบายหลักการทำงานของกล้องถ่ายภาพมาพอสังเขป

เขียนตอบใน Comment ส่วนนี้
โดยตัวอย่างการเขียนตอบ

1. ชื่อ ………….. สกุล ……………….. ชั้น ม.4/8 เลขที่ ……..
2. ชื่อ ………….. สกุล ……………….. ชั้น ม.4/8 เลขที่ ……..
หลักการทำงานของกล้องถ่ายภาพมีดังนี้ ……………………

ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีค่ะ

ครูบี

รายวิชา ถ่ายภาพ ม.4/8

สวัสดีค่ะ

ให้นักเรียนดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ถ่ายภาพ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
มีเนื้อหาที่จะต้องเรียน อยู่ประมาณ 10 บท นะคะ (หลักสูตรจากมหาวิทยาลัยพะเยา)

ซึ่งตอนนี้ นักเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ ดังนี้ ค่ะ

บทที่ 1 >> Unit01
บทที่ 2 >> Unit02
บทที่ 3 >> Unit03

ไฟล์นำเสนอประกอบการสอน

ไฟล์นำเสนอ บทที่ 1 >> PowerPoint Unit 1
ไฟล์นำเสนอ บทที่ 2 >> PowerPoint Unit 2

และนักเรียน สามารถติดตามความคืบหน้า และความเคลื่อนไหวของคะแนนนักเรียน
ได้จาก >> คะแนนนักเรียน ม.4/8 วิชาถ่ายภาพ

เพื่อสำรวจและติดตามผล ว่านักเรียนได้ทำงานและส่งงานครบหรือไม่ อย่างไร
เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของนักเรียนเอง นะคะ

ปล. แล้วจะหาว่าไม่เตือน

ด้วยความหวังดี นะคะ

ครูบี
วณิชชา  แม่นยำ