Tablet PC สื่อการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21

Tablet PC สื่อการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21

ภาสกร เรืองรอง, รุจโรจน์ แก้วอุไร, ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ *
วณิชชา  แม่นยำ, วิลาวัลย์ สมยาโรน, ศรัณยู หมื่นเดช, ชไมพร ศรีสุราช **

 บทคัดย่อ

ลักษณะการเรียนในศตวรรษที่ 21 มีแนวโน้มเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีแบบพกพามากขึ้น โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งการเรียนแบบออนไลน์โดยเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและแบบออฟไลน์จากบทเรียนสำเร็จรูปที่บรรจุไว้ในแท็บเล็ตพีซี ซึ่งเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขนาดพกพาที่ใช้งานโดยการสัมผัสหน้าจอ ในปีการศึกษา 2555 รัฐบาลได้จัดทำโครงการ One Tablet Per Child ขึ้น โดยให้ผู้เรียนนำแท็บเล็ตพีซีไปใช้สำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบของสื่อการเรียนรู้ หรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเคลื่อนที่ (mCAI) เป็นหลัก ด้วยเหตุผลความพร้อมของโครงข่ายพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงยังไม่สามารถใช้แท็บเล็ตพีซีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และสืบค้นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (mWBI) ได้ ดังนั้นการเตรียมความพร้อมด้านนโยบาย หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้เรียน ผู้สอน รวมถึงผู้ปกครองและชุมชนจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น จากผลการวิจัย พบว่า แท็บเล็ตพีซีสามารถช่วยพัฒนาความรู้ของผู้เรียนได้ดีในระดับหนึ่ง แต่ทุกฝ่ายต้องตระหนักถึงผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นตามมาด้วย ทุกปัญหาและอุปสรรคจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขในทุก ๆ มิติ เพื่อให้การจัดการศึกษาร่วมกับแท็บเล็ตพีซีอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักสูตรของสถานศึกษาต่อไป

คำสำคัญ : แท็บเล็ต, การศึกษาไทย, การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Abstract

Nature of learning in the 21st century is likely to be self-learning through technological devices more portable . , Students can learn anytime and anywhere learning , both online and offline connection of lesson contained in the tablet PC. The device is a portable computer that is activated by touching the screen in the year 2555 , the government has made ​​the One Tablet Per Child by students to bring tablet PC to use for teaching and learning in the form of media . learning. Mobile or computer -assisted instruction (mCAI) the main reason is the availability of information technology infrastructure . It also can not use the tablet PC as a tool for learning and retrieval via the Internet (mWBI) , so to prepare the policy . Agency responsible learners and teachers , parents and community, it is important and necessary. The study found that tablet PC can help you develop the knowledge of students in one class . But all parties must be aware of the negative consequences that may occur as well. All barriers need to be fixed in every dimension in order to deal with the Tablet PC more effectively. Effectiveness . And objectives based on the school curriculum .
Key words : Tablet PC, Thai Education, 21st Century Learning

* อาจารย์ภาควิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
** นิสิตปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

อ่านต่อ