SillapaNorth63

ผลการแข่งขัน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63
ประจำปีการศึกษา 2556
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา

ณ เพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 1]

ผลการแข่งขันตามรายการกิจกรรม