ExamOnetAnetGatPat

ข้อสอบ O-NET
– ข้อสอบ O-NET ปี 2548 >>Download<<
– ข้อสอบ O-NET ปี 2549 >>Download<<
– ข้อสอบ O-NET ปี 2550 >>Download<<
– ข้อสอบ O-NET ปี 2551 >>Download<<
– ข้อสอบ O-NET ปี 2552 >>Download<<
– ข้อสอบ O-NET ปี 2553 >>Download<<
– ข้อสอบ O-NET ปี 2554 (อยู่ในกระบวนการคลังข้อสอบ ตามกฏ สทศ.จะเผยแพร่ได้ปี 2557)
– ข้อสอบ O-NET ปี 2555 (อยู่ในกระบวนการคลังข้อสอบ ตามกฏ สทศ.จะเผยแพร่ได้ปี 2558)

ข้อสอบ GAT PAT
– ข้อสอบ GAT PAT กรกฏาคม 2552 >>Download<<
– ข้อสอบ GAT PAT ตุลาคม 2552 >>Download<<
– ข้อสอบ GAT PAT มีนาคม 2553 >>Download<<
– ข้อสอบ GAT PAT กรกฎาคม 2553 >>Download<<
– ข้อสอบ GAT PAT ตุลาคม 2553 >>Download<<
– ข้อสอบ GAT PAT มีนาคม 2554 >>Download<<
– ข้อสอบ GAT PAT ธันวาคม 2554 (อยู่ในกระบวนการคลังข้อสอบ ตามกฏ สทศ.จะเผยแพร่ได้ปี 57)
– ข้อสอบ GAT PAT มีนาคม 2555 (อยู่ในกระบวนการคลังข้อสอบ ตามกฏ สทศ.จะเผยแพร่ได้ปี 58)
– ข้อสอบ GAT PAT ตุลาคม 2555 (อยู่ในกระบวนการคลังข้อสอบ ตามกฏ สทศ.จะเผยแพร่ได้ปี 58)
– ข้อสอบ GAT PAT มีนาคม 2556 (อยู่ในกระบวนการคลังข้อสอบ ตามกฏ สทศ.จะเผยแพร่ได้ปี 59)
เฉลยข้อสอบ
– เฉลยข้อสอบ GAT PAT ตุลาคม 2553 By สทศ. >>Download<<

ที่มา เว็บเด็กดี