การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (อังกฤษ: Computer programming) หรือเรียกให้สั้นลงว่า การเขียนโปรแกรม (อังกฤษ: Programming) หรือ การเขียนโค้ด (Coding) เป็นขั้นตอนการเขียน ทดสอบ และดูแลซอร์สโค้ดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งซอร์สโค้ดนั้นจะเขียนด้วยภาษาโปรแกรม ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมต้องการความรู้ในหลายด้านด้วยกัน เกี่ยวกับโปรแกรมที่ต้องการจะเขียน และอัลกอริทึมที่จะใช้ ซึ่งในวิศวกรรมซอฟต์แวร์นั้น การเขียนโปรแกรมถือเป็นเพียงขั้นหนึ่งในวงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟแวร์

การเขียนโปรแกรมจะได้มาซึ่งซอร์สโค้ดของโปรแกรมนั้นๆ โดยปกติแล้วจะอยู่ในรูปแบบของ plain text ซึ่งไม่สามารถนำไปใช้งานได้ จะต้องผ่านการคอมไพล์ตัวซอร์สโค้ดนั้นให้เป็นภาษาเครื่อง (Machine Language) เสียก่อนจึงจะได้เป็นโปรแกรมที่พร้อมใช้งาน

ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมหรือพัฒนาโปรแกรม มีขั้นตอนโดยสังเขปดังนี้

  •     วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ (Problem Analysis and Requirement Analysis)
  •     กำหนดและคุณสมบัติของโปรแกรม (Specification)
  •     การออกแบบ (Design)
  •     การโค้ด (Coding)
  •     การคอมไพล์ (Compilation)
  •     การทดสอบ (Testing)
  •     การจัดทำเอกสาร (Documentation)
  •     การเชื่อมต่อ (Integration)
  •     การบำรุงรักษา (Maintenance)

ภาษาโปรแกรมแต่ละภาษาจะมีลักษณะหรือรูปแบบการเขียนที่แตกต่างกัน การเลือกภาษาโปรแกรมหรือภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาเขียนโปรแกรมนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เช่น นโยบายของบริษัท, ความเหมาะสมของโปรแกรมกับลักษณะงานที่จะถูกนำไปใช้, การเข้ากันได้กับโปรแกรมอื่น ๆ, หรืออาจเป็นความถนัดของแต่ละคน ภาษาโปรแกรมที่มีแนวโน้มในการนำมาเขียนมักเป็นภาษาที่มีคนที่สามารถเขียนได้ทันที หรือหากมีความจำเป็นที่จะต้องเลือกใช้ภาษาอื่น เช่นต้องการเน้นประสิทธิภาพในการทำงานของโปรแกรม ก็อาจจำเป็นต้องหานักเขียนโปรแกรมขึ้นมาจำนวนหนึ่งซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในภาษาโปรแกรมที่ต้องการ และต้องมีคอมไพเลอร์ที่รองรับภาษาเหล่านั้นด้วย

ลิขสิทธิ์ทางปัญญา
การเขียนโปรแกรม หรือการพัฒนาซอฟต์แวร์ ถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้พัฒนาหรือผู้เขียนโปรแกรมหรือบริษัทซอฟต์แวร์ ที่เป็นเจ้าของซอร์สโค้ดของโปรแกรมนั้นๆ

อ้างอิง :
1. Paul Graham (2003). “Hackers and Painters”. เข้าถึงเมื่อ 2006-08-22.
2. http://th.wikipedia.org

เอกสารประกอบรายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สวัสดีค่ะ

ในการเรียนภาคเรียนที่ 3 ปีการศีกษา 2554 นี้

ให้นักศึกษา วิทยาลัยชุมชนแพร่

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1

แล้วนำไปผลิตเป็นเอกสารรูปเล่ม ประกอบการเรียนการสอนต่อไป นะคะ

อ.วณิชชา แม่นยำ

C# Programming Tutorial

สวัสดีค่ะ

หลังจากได้เรียนการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C# ไปเรียบร้อยแล้ว
นักเรียนบางคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจ หลักการของการเขียนโปรแกรม

ลองทบทวนด้วยวิดีโอนี้ดู เผื่อว่าจะเข้าใจอะไรๆ ขึ้นบ้างนะจ๊ะ

อ่านเพิ่มเติม

สาธิตเขียน C# ครั้งแรกแบบ Console

สวัสดีค่ะ ตอนบ่ายๆ

วันนี้ มีวีดิโอแนะนำการเขียนโปรแกรมภาษา C# แบบ Console มาแนะนำค่ะ

เป็นพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
ยังไงลองติดตามดูนะคะ

อ่านเพิ่มเติม