ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

สวัสดีค่ะ นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน สาชาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจทุกท่าน

รายวิชา วท 0206 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(Management Information System)
จำนวนหน่วยกิต 3(3-0-6)

ส่วนเนื้อหานักศึกษา สามารถดาวน์โหลดไปอ่านประกอบการเรียนได้นะคะ ^ ^

อ่านเพิ่มเติม