เอกสารประกอบรายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สวัสดีค่ะ

ในการเรียนภาคเรียนที่ 3 ปีการศีกษา 2554 นี้

ให้นักศึกษา วิทยาลัยชุมชนแพร่

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1

แล้วนำไปผลิตเป็นเอกสารรูปเล่ม ประกอบการเรียนการสอนต่อไป นะคะ

อ.วณิชชา แม่นยำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

สวัสดีค่ะ นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน สาชาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจทุกท่าน

รายวิชา วท 0206 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(Management Information System)
จำนวนหน่วยกิต 3(3-0-6)

ส่วนเนื้อหานักศึกษา สามารถดาวน์โหลดไปอ่านประกอบการเรียนได้นะคะ ^ ^

อ่านเพิ่มเติม